ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า มีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพครูได้ โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การมีความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูนั้น ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง หรือผ่านการรับรองความรู้โดยการ เทียบโอน, อบรม, หรือทดสอบ ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง 9 มาตรฐานแล้ว แต่ไม่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เมื่อมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 1 ปี สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

เอกสารหลักฐานประกอบ

  1. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (คส.04) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง (Download)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา(กรณี ที่ทำการเทียบโอนด้วย ให้นำทุกวุฒิที่นำมาขอเทียบโอน แนบมาด้วย)
  4. ใบรายงานผลการศึกษา(กรณี ที่ทำการเทียบโอนด้วย ให้นำทุกวุฒิที่นำมาขอเทียบโอน แนบมาด้วย)
  5. สำเนาวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต(ถ้ามี)
  6. รายชื่อที่ผ่านการเทียบโอนหรือสำเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหรือทดสอบจากคุรุสภา (ครบ 9 มาตรฐาน) และหลักฐานการชำระเงินค่าเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม
  7. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นดำ ขนาด  1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน จำนวน 2 รูป
Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: